Cong Than MieuVinh Long City - Vinh Long Province
Mỗi người mỗi nước, mỗi non
Bước vào cổ miếu là con một nhà
VNEN
Công Thần Miếu